Cơn khát tỉnh của Tsumugi Akari đã được bộc lộ qua đây